Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

ERRA MOBİLYA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz.
Müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda, İşbu politika, ŞİRKET tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ilkeler ile kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ile hukuki amacı, kişisel verilerinizi aktarılmasına ilişkin tarafınızı bilgilendirme   amacıyla hazırlanmıştır.  


KULLANICILARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

ŞİRKET tarafından, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz İşbu politikada belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir.


Kişisel Veri Kategorileri

Açıklama

Kimlik Verileri

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: Ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Doğum Tarihi.

İletişim Verileri

Telefon numarası, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) iletişim amaçlı kullanılan bilgilerdir.

Hukuki İşlem Verileri

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veriler olmak üzere Şirketimiz ile hukuki ilişki içerisinde olunması sebebiyle işlenen kişisel verilerdir.

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşterilere ilişkin her türlü işlem geçmişi, sipariş bilgisi ve her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde elde edilen ayrıca internet sitesi kullanım verileri ve istatistiksel verilerdir.

Pazarlama Verileri

Şirket faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları gibi işlenen kişisel verilerdir.

Finansal Veriler

Veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş̧ olunan hukuki ilişkiye göre ortaya çıkan her türlü̈ finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel verilerdir.

Lokasyon Verileri

Manuel olarak girilen ülke, şehir, adres bilgileridir.

Diğer Veriler

Şirket adı, şirket vergi kimlik numarası, şirket adresi, Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, sipariş geçmişi bilgileri, ip adres bilgileri, internet sitesi giriş - çıkış kayıtları, talep-şikayet bilgileri.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

 IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgilerinizKİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak üyelerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Mesafeli satış sözleşmesine bağlı olarak; sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 • İnternet sitesi üzerinden yapılan siparişlere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan hizmetlerimizi geliştirebilmek için,
 •  Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek,
 • Sipariş işlemi ile ödeme sürecinin yürütülmesi ve fatura düzenlenmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Üyelik kaydınızın oluşturulması ve hesabınıza girişinizin sağlanması.
 • Hizmet şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi için analizlerin yapılması, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şikâyet/önerilere yönelik bilgilendirme yapabilmek,
 • Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Blend-r platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda kullanıcı sözleşmesinin gereklilikleri, internet site ve platformlarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılan e-posta, basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır.
KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir.
ŞİRKET’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda İşbu Politika’da belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.
Bu kapsamda, internet sitesinde elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz ile finansal veriler ve şirket bilgileri, ŞİRKET ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi ile meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebepleriyle otomatik yollarla internet sitesi aracılığı ile işlenmektedir.
6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması kapsamında işlenmektedir.
Ayrıca, ad, soyad, iletişim verileriniz, açık rızanız olması halinde ŞİRKET tarafından sağlanan ürün ve hizmetler kapsamında promosyon, kampanya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ŞİRKET’in ticari olarak faaliyet gösterdiği alanlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapması kapsamında işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta blend-r.com altyapısını kullanan üyeler, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (denetim, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, tedarikçilerle ve kuryelerle, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

KVKK hükümlerine uygun olarak, işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

ŞİRKET olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’dan doğan hukuki yükümlülüklerimizi işbu politika ile sizlere bildirmekteyiz.


 •  Aydınlatma Yükümlülüğü

 

ŞİRKET olarak kişisel verilerinizi işleme süreci kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesine Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğümüzü; Tebliğ’e uygun olarak; kişisel verilerinizin elde etme amaçları ve yöntemi ile hukuki sebepleri, saklama süreleri, ilgili kişi olarak sizlerin KVKK’dan doğan haklarınız, veri sorumlusu olarak bilgilerimiz kapsamında “Aydınlatma Metni ile sizlere sunmaktayız.


 • Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

ŞİRKET olarak, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.
Ayrıca, kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hususunda KVKK’nın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek, kanuni süreler sonunda gerekli işlemleri yapmaktayız. , KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
ŞİRKET olarak veri güvenliğinize önem vererek aşağıdaki tedbirleri almaktayız.

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.


 • İlgili Kişi Başvurularını Cevaplama Yükümlülüğü

 

ŞİRKET olarak ilgili kişilerin tüm talep ve başvurularının en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve ilgili kişiye cevap verilmesini sağlamaktayız. Talepleriniz Şirket tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
 


 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü

ŞİRKET olarak KVKK ile tebliğlere ve Kurul Kararlarına uyumu sağlamaya son derece hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, tüm veri sorumluları için bağlayıcı olan ilke kararları ile Kurul kararların takip ederek tüm teknik ve idari tedbirleri uygulamak için gerekli işlemleri yapmaktayız.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ŞİRKET, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

ŞİRKET olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmekteyiz.

 • Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması
 • Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi
 •  İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme


İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE KULLANIMI

İlgili kişi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerine tanınan tüm haklardan yararlanabilirsiniz.  
T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, İlgili Kişi hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirket bu kapsamda, talep ettiğiniz takdirde bilgileri tarafınıza sunacaktır.
Ayrıca KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklara da sahipsiniz:

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri olarak bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle tarafımıza aşağıda yazılı yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

Şahsen Yazılı Başvuru

Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:103/1,
Porta Vadi T2 Blok Kat:6 Daire:31, Kağıthane/İstanbul

Noter / Kep

@kep.gov.tr

Errahome’a daha önce bildirdiğiniz e-posta adresinizden

info@blend-r.com

 Talepleriniz Şirket tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. errahome.com iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, errahome.com, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Politika güncelleme tarihi: 03.10.2023